rhy.fi
Seuran säännöt


SÄÄNNÖTYHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI
Yhdistyksen nimi on Kiannan Erä ry
Yhdistyksen kotipaikka on Suomussalmi.
Yhdistys on perustettu 26.5.1963. Nämä säännöt korvaavat aikaisemmin voimassa olleet
hyväksytyt säännöt.
Yhdistyksen kieli on Suomi.
Seura on Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piirin jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa
piirin sääntöjä ja määräyksiä.SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
3) metsästysampumaurheilua ja
4) edistää turvallista ja eettistä metsästystä.

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

6) kouluttamalla jäseniään; ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan; 7)
järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten
seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;
8) Opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen
harjoitteluun;
9) edistämällä metsästyskoira- ja koetoimintaa ja
10) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 §

SEURAN JÄSENET
Seuran jäsenmuotoja ovat:
1) Varsinainen jäsen;
2) Koejäsen;
3) Kunniapuheenjohtaja; 4) Kunniajäsen ja 5) Kannatusjäsen.
Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton piirin sääntöjä ja päätöksiä.
Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on
päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran
kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran
toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kannatusjäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön,
joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta seuran
kokouksissa.

5 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan
seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja
vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvi kokous vuosittain määrää. Lisäksi
jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään
metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.
Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran alueen sisällä tai metsästysalueeseen liittyvien
omistamiensa maiden metsästysoikeuden seuran käyttöön.
Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin
seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3)
kuukauden sisällä niiden muuttumisesta.
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä
on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsenen
hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran hallitus.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.
Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai
vuotuisesta maksusta päättää seuran talvikokous.
Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran
kokouksen päättämällä tavalla.

6 §

SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §

SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;
5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa tai
6) pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai metsästysalueeseen
liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä
metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla
metsästää.
Seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta
kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen
metsästyskiellon tai antaa varoituksen.
Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen
antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen
maksamatta jättäminen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista
hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai
irtaimesta omaisuudesta.

8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään
tammihuhtikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan
määrää hallitus.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon
vähintään 7 päivää ennen kokousta
1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
3) sähköisesti ilmoituksella seuran internet sivuilla, tekstiviestillä tai sähköpostilla.TALVIKOKOUSASIAT
Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa,
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) Hyväksytään työjärjestys,
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien
lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen
vahvistamisesta,
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali,
7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten
varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä
päätetään metsästysammunnan harjoittelusta,
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,
11) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta
kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja
kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta,
12) Päätetään toiminnalle tarpeellisten toimikuntien, valiokuntien ja jaostojen
perustamisesta ja valitaan niihin jäsenet.
13) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
14) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähintään kahden
kolmasosan (2/3) läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,
15) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,

16) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä jäsenyhdistysten kokouksiin, 17)
Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa
ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
18) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piirille tehtävistä esityksistä ja 19)
Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan
voida tehdä päätöstä.

10 §

KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään
seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös
muista kokouskutsussa mainituista asioita. Kesäkokouksessa voidaan käsitellä mm:
Metsästysrajoitukset
Vierasmetsästys
Hirviporukan kokoonpano
Metsästyksen johtajat
Hirvenmetsästysbudjetti
Hirvenmetsästyksen aloitusajankohta
Uusien jäsenten valinta

11§

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus
katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti
seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa
vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on
määrätty.

12 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN
Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä
pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien on
tarkastettava seuran kokousten pöytäkirjat.

13 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä erääntyvän jäsenmaksunsa
maksaneella jäsenellä koejäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni.
Valtakirjalla ei saa äänestää.
Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan
luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
14§
SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös
tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen
talvikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15 §

SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa
sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut
vähintään
6 ja enintään 9 jäsentä. Hallituksen jäsenistä kolmasosa on vuosittain
erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määritetään arvalla. Tämän jälkeen
erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy
tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysiikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja
taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hä0nen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan
kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen
jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§

PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 §

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti; 4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7) nimetä edustajat jäsenyhdistysten esimerkiksi Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piirin
kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
9) pitää seuran jäsenluetteloa;
10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä
esityksiä muista huomionosoituksista;
14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
15) päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§:n mukaisesti ja 16) ryhtyä kaikkiin
toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19 §

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT
Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset
vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen
mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle. Seuran
purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen
Metsästäjäliiton piirille, jonka jäsen seura on.

21 §

MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.
Kiannaniemellä 30.7.2017
Kiannan Erä ry:n hallitus:
Tauno Seppänen
Seppo Moilanen
Arto Moilanen
Janne Seppänen
Ilmari Tauriainen
 
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös